Aktualności

<< <  Strona 2 z 2

NOWOŚĆ - TŁUMACZENIE NA RATY

Pierwsza taka oferta w Polsce.Naszym klientom

umożliwiamy zlecenie nam tłumaczenia oraz

zapłacenie za pomocą systemu ratalnego -

do 36 płatności.Decyzja kredytowa w kilka godzin.

08.08.2011
Szybki kontakt
RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Igor Robert Dereń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Dereń & Wspólnicy – Kancelarie Prawne i Biura Tłumaczeń Igor Robert Dereń” z siedzibą przy ul. Zamiejskiej 5 lokal 5, 57-300 Kłodzko; oddział we Wrocławiu: ul. Wita Stwosza 3 lokal 111, 50-148 Wrocław; NIP: 8831843886, VAT UE: PL8831843886; Regon 021392200; e-mail: biuro@deren-kancelaria.pl; igorderen@gmail.com, tel. 787 828 603 (dalej: ADMINISTRATOR).

 

Kontakt z administratorem:

Z administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: igorderen@gmail.com, z dopiskiem „RODO”;
 2. listownie na adres: ul. Wita Stwosza 3 lokal 111, 50-148 Wrocław.

 

Przedstawiciel administratora danych:

Nie dotyczy.

 

Inspektor ochrony danych:

Nie dotyczy.

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu:

 1. przedstawienia ofert lub udzielania odpowiedzi na zapytania klientów w zakresie usług świadczonych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f) RODO;
 2. zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. realizacji zawartej umowy lub w celu świadczenia usług przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia;
 4. świadczenia zamówionych usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 5. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f) RODO,
 6. realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO) wynikających między innymi z: (1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (art. 70 § 1); (2) ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (art. 13, 14, 17, 20, 21); (3) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (rozdział trzeci); (4) ustawy – Kodeks postępowania cywilnego; (5) ustawy – Kodeks postępowania karnego; ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych; (6) ustawy – Prawo o adwokaturze; ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 7. realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b-c RODO;
 8. ustalenia i dochodzenia roszczeń przez administratora w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, podejmowania działań w celu znalezienia nabywców na majątek stanowiący zabezpieczenie umowy oraz sprzedaży wierzytelności wynikającej z tej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec administratora, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 9. wykrycia i ograniczenia nadużyć  związanych z działalnością administratora (podrobienie lub przerobienie dokumentów, w tym dokumentów wystawianych przez administratora), jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa dokumentów publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO;
 10. archiwalnym oraz dowodowym będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, jak również prowadzenia bazy sporządzanych pism oraz tłumaczeń, w celu ich wykorzystania w innej sprawie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 11. archiwalnym w interesie publicznym, na podstawie prawa RP, w tym również w zakresie danych wrażliwych zawartych w dokumentach przekazanych przez klientów w celu lub w związku z wykonywaną usługą, tj. prowadzenia repertorium tłumacza przysięgłego jak i archiwum wykonanych tłumaczeń uwierzytelnionych celem ograniczenia nadużyć  związanych z działalnością administratora w sferze zawodu zaufania publicznego (podrobienie lub przerobienie dokumentów tłumaczeń uwierzytelnionych), jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa dokumentów publicznych wystawianych przez administratora.

 

Okres przechowywania danych osobowych:

-         Do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, które wynikają z przepisów prawa, w tym z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umów zawartych z administratorem.

-         Do momentu wycofania zgody, jeśli wcześniej była przez Pana/Panią wyrażona.

-         Do momentu przedawnienia roszczeń.

-         W zakresie dokumentacji płacowo - pracowniczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez administratora:

 1. podmiotom i organom, którym administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, sądom, Ministrowi Sprawiedliwości, właściwym organom dyscyplinarnym;
 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, rzeczoznawcom majątkowym, biegłym sądowym, biurom tłumaczeń, tłumaczom przysięgłym, biurom rachunkowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie właściwych umów oraz umowy o powierzeniu danych osobowych zawartych z administratorem wyłącznie i zgodnie z wymaganiami administratora;
 3. podmiotom dokonującym doręczeń listów i paczek, w szczególności: Poczta Polska S.A. oraz firmy kurierskie działające na terenie UE.

 

Prawo dostępu do danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Źródło pochodzenia danych i ich kategorie(Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)

Przetwarzane przez administratora dane pochodzą zarówno bezpośrednio od jego klientów, jak i od podmiotów trzecich, które zlecają mu wykonanie usług.

Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od: przedstawiciela ustawowego; mocodawcy - w przypadku udzielonego pełnomocnictwa; przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym; pracodawcy; pracownika; zleceniobiorcy; organów wymiaru sprawiedliwości – w przypadku, gdy zamawiającym usługę jest organ sądowy / organ prowadzący postępowanie przygotowawcze / organ administracji publicznej; strony umowy zawartej z administratorem; ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym/ustawowym/warunkiem zawarcia umowy. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym powyżej, dla:

 1. rozpatrzenia wniosku lub zapytania o usługę świadczoną przez administratora, w tym w imieniu i na rzecz podmiotów współpracujących z administratorem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku / zapytania o usługę świadczoną przez administratora, w tym w imieniu i na rzecz podmiotów współpracujących z administratorem;
 2. zawarcia i wykonania umowy zawartej z administratorem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z administratorem;
 3. świadczenia usług przez administratora, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak świadczenia usług przez administratora;
 4. rozpatrzenia reklamacji, wniosku lub odwołania, a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji, wniosku lub odwołania;
 5. wypełnienia przez administratora obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązującego prawa lub norm korporacyjnych administratora.

 

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r., przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.